Lexicon

Aansprakelijkheid: in de verzekeringen is dit een heel belangrijk begrip. Het Burgerlijk Wetboek (artikel 1382) bepaalt dat “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.” De aansprakelijkheid wordt bepaald aan de hand van drie factoren: fout, schade en oorzakelijk verband. Iemand kan pas aansprakelijk gesteld worden voor een schadegeval wanneer men kan aantonen dat hij een fout heeft gemaakt (bv. geen goede huisvader geweest) die geleid heeft tot de schade. Er moet dus een oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de schade.

Aangenomen waarde: de conventioneel overeengekomen waarde van het te verzekeren voorwerp.

Abex-indexcijfer: indexcijfer van de bouwkosten, zesmaandelijks opgesteld door de Belgische Vereniging der Experts.

Accidentele schade: schade als gevolg van een plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke gebeurtenis.

Afkoopwaarde: het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De uitkering heeft betrekking op de waarde die in de polis is opgebouwd minus eventuele kosten.

Afstand van verhaal: het verzaken aan het recht om een verhaal uit te oefenen tegenover de persoon die voor de schade aansprakelijk is.

Begunstigde: dit begrip hoort thuis in de levensverzekeringen. De begunstigde van zo’n contract is degene die is aangewezen om het verzekerde bedrag te ontvangen als het verzekerde risico zich voordoet. Er wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen leven en overlijden. Zo bent u bij pensioensparen steeds zelf de begunstigde bij leven. Komt u voortijdig te overlijden dan gaan de voordelen van het contract naar de begunstigde bij overlijden die u zelf heeft aangeduid.

Derde: iedere andere partij dan de partijen die onderwerp uitmaken van het verzekeringscontract (verzekeraar en verzekerden). Het begrip “derde” speelt vooral een rol in de aansprakelijkheidsverzekeringen.

Franchise: zie vrijstelling.

Goede huisvader: dit begrip hoort thuis in de aansprakelijkheidsverzekeringen. Om te bepalen of iemand een fout heeft gemaakt, gaat men na wat een “goede huisvader” in dat geval zou hebben gedaan. (zie ook familiale verzekering)

Makelaar: een makelaar is een onafhankelijke verzekeringsadviseur. Hij is niet gebonden aan één verzekeringsmaatschappij, waardoor hij bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen op zoek kan gaan naar de verzekering die het best beantwoordt aan de wensen van de klant.

Polis: de polis is uw verzekeringscontract met de verzekeringsmaatschappij. U vindt er de algemene en bijzondere voorwaarden in van uw contract. Belangrijke items in uw polis zijn o.a. de aanvangsdatum, de verzekerde risico’s en de premie.

Schadevergoedende verzekeringen: dit zijn verzekeringen die de schade vergoeden volgens de voorwaarden van uw polis, los van fout of schuld. Wanneer bv. door storm het dak van uw woning wordt beschadigd of er door kortsluiting brand ontstaat in uw woning, zal de brandverzekering de schade vergoeden.

Tak 21 groepeert de levensverzekeringen met kapitaalsgarantie en een gewaarborgd rendement. Zie ook hier.
Tak 23 groepeert de levensverzekeringen verbonden aan één of meer beleggingsfondsen. Zie ook hier.

Verhaalrecht: in sommige gevallen hebben verzekeraars het recht om de schade terug te vorderen bij de aansprakelijke. Bv. wanneer u vochtplekken hebt door een waterlek bij de buren, gaat uw brandverzekering uw schade vergoeden, maar die nadien “verhalen” op de brandverzekering van uw buurman.

Verzekeraar: de verzekeraar is de verzekeringsmaatschappij bij wie uw verzekering is ondergebracht. Zij verzekeren het risico en vergoeden de schade volgens de voorwaarden van uw contract. Voorbeelden zijn o.a. Baloise, AG Insurance, Euromex, Axa Verzekeringen, …

Verzekerden: personen die door het verzekeringsrisico worden gedekt. Bv. bij een BA motorrijtuigenverzekering behoren zowel de verzekeringnemer als zijn of haar partner en inwonende kinderen tot de verzekerden.

Verzekeringnemer: de persoon die de overeenkomst sluit met de verzekeraar.

Vrijstelling: bijna alle verzekeringen voorzien in een franchise of vrijstelling. Dat is het bedrag dat u bij een schadegeval zelf moet betalen. De vrijstelling in de brandverzekering bedraagt ongeveer €240. Bv. wanneer door een storm het dak van uw huis beschadigd wordt en de kostprijs van de herstelling €500 bedraagt, zal u van de brandverzekering €500 - €240 ontvangen. Bij een heel aantal verzekeringen is het mogelijk om een hogere vrijstelling te nemen. Daartegenover staan dan lagere premies. Dat is bv. zo bij de hospitalisatieverzekering.